Mitjançant la present, PRODUCCIONS GRIOT, S.L., informa els usuaris del lloc web SALAMERCANTIL.CAT (d’ara endavant “el lloc web”) de la seva política de Privacitat i descriu quines dades recull, com els utilitza, les opcions dels usuaris en relació a aquestes dades, els seus drets, la seguretat de les seves dades, les comunicacions comercials i la modificació de la política de confidencialitat.
En el tractament de dades de caràcter personal, la plataforma garanteix el compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques. Aquesta norma té per objecte garantir i protegir, en el que concerneix el tractament de dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques i, especialment, el seu honor i intimitat personal i familiar.
La utilització del lloc web i de qualsevol dels serveis que s’incorporen en la web, suposa l’acceptació de les condicions que es presenten a continuació.
No obstant això, la plataforma es reserva el dret de modificar aquesta Política de Protecció de Dades en qualsevol moment, amb la finalitat d’adaptar-la a novetats legislatives o canvis en les seves activitats, per la qual cosa recomana a l’Usuari que les revisi periòdicament per a estar informat de com protegeix la seva informació.
La Plataforma garanteix en tot moment l’íntegre i ple compliment de les obligacions disposades per la normativa de protecció de dades i de serveis de la societat de la informació, així com per qualsevol altra Llei o norma que complementi o substitueixi a les anteriors.

Responsable del Tractament
Les dades personals recaptades a través del Lloc web de la plataforma, seran incorporats a un fitxer responsabilitat de la plataforma.

Finalitat del tractament i qualitat de les dades
S’informa que les dades de caràcter personal que se sol·liciten en els nostres formularis o que són subministrats pels usuaris en el procés de compra de productes a través de la nostra pàgina web, s’inclouran en els nostres fitxers de dades personals, la responsable i el titular de les quals és la plataforma.
Totes les dades recollides seran tractats amb la confidencialitat deguda seguint la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, a l’empara del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. La plataforma mantindrà el corresponent registre d’activitats de tractament de dades personals.
Les dades que sol·licitem són els adequats, concrets i necessaris per a la finalitat amb la qual es recullen, i no seran utilitzats amb una altra diferent d’aquella la que han estat cedits.
Igualment, per a la necessària prestació del servei contractat, l’usuari accepta que La plataforma comuniqui les seves dades de caràcter personal al proveïdor dels serveis que l’usuari reserva. L’usuari tindrà accés a aquestes condicions durant el procés de compra. Així mateix, en els casos en què no siguis tu qui s’hagi de beneficiar de la reserva efectuada, et compromets de manera expressa a obtenir el consentiment d’aquelles terceres persones que hagin de beneficiar-se d’aquesta, abans de comunicar les seves dades a la plataforma.
L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades i es responsabilitzarà de comunicar a la plataforma qualsevol modificació en aquests, reservant-se la plataforma el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

La plataforma podrà tractar les dades de caràcter personal dels Usuaris amb les següents finalitats:
Registre del Promotor: Les dades proporcionades pel Promotor seran utilitzats per a la prestació dels serveis proporcionats a través del Lloc web, així com per a realitzar enviaments a través de newsletter de canvis i comunicacions relacionades amb el servei, i que puguin ser del seu interès.
En el moment de registrar-se, ens subministra alguna informació bàsica, inclosa l’adreça de correu electrònic i una contrasenya. Acceptes mantenir la seguretat i confidencialitat de la teva contrasenya. Ets l’únic responsable de qualsevol cosa que succeeixi pel fet de no mantenir aquesta seguretat i confidencialitat.

Compra d’Entrades:  Gestionar la contractació dels productes i serveis oferts a través del Lloc web o per via telefònica, així com per a la gestió de la relació contractual entre la plataforma i els Usuaris. Durant el procés de contractació es podran recaptar dades financeres (targetes bancàries) amb la finalitat de comunicar-los a les entitats que gestionen el cobrament. Aquesta finalitat respon a la lliure i legítima acceptació de la relació jurídica entre l’Usuari i la plataforma que implica la connexió d’aquest tractament amb fitxers de tercers per al compliment de les finalitats especificades.

Accés a l’àrea privada: Gestionar el registre i les dades posteriors que els Usuaris poguessin generar a través d’aquesta àrea amb la finalitat de dur a terme l’administració general del seu compte, manteniment, control així, com la gestió de la seva relació amb la plataforma.

Compradors: Les dades proporcionades pels usuaris en el moment de realitzar la compra es posaran a la disposició dels promotors per a futures comunicacions. Sempre que s’hagi acceptat de manera expressa, aquestes dades podran ser utilitzats a l’efecte de comunicacions comercials per part de l’organitzador de l’esdeveniment, i els amos de la plataforma i de la seva tecnologia.

Pàgines de promotor: Totes les dades proporcionades a través de formularis de contacte establerts en els espais destinats al promotor seran visualitzats no sols pel promotor, sinó també per la plataforma.

Recopilació d’informació:
Recopilem informació que pertany a dues categories generals:

1. Informació que ens subministres.
La plataforma recopila i sol·licita determinades dades de caràcter personal per a la utilització i correcte funcionament del lloc web. Sense aquestes dades, és possible que no es pugui prestar tots els serveis sol·licitats.

Mitjançant l’emplenament del Formulari de Registre, els Usuaris hauran de proporcionar les següents dades, els quals hauran de ser exactes i veraces: nom, cognoms, correu electrònic i contrasenya.

Podràs optar per proporcionar-nos més informació en emplenar algun formulari de contacte, o en posar-se en contacte directament amb nosaltres a través de l’adreça de correu electrònic.

Durant el procés de compra d’entrades, podran ser sol·licitades dades addicionals de tipus econòmic, financer o d’assegurances (com per l’exemple el número de la seva targeta de crèdit o dèbit o contractació d’assegurança de cancel·lació d’esdeveniments) a fi de dur a terme l’execució dels serveis.

2. Informació que nosaltres recopilem de tercers.
Quan accedeixes al nostre lloc web, recopilem informació sobre l’ús per part de l’usuari del Lloc web ja que en navegar es podran obtenir dades sobre la seva adreça IP, el tipus de navegador, hora d’accés i les adreces dels llocs web des dels quals l’usuari ha accedit, així com les dades de navegació. Recopilar aquesta informació permet a la plataforma adaptar el contingut, l’oferta i la navegació de cada Usuari per a millorar els nostres serveis i la seva experiència en el Lloc web.

Drets dels usuaris
L’Usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, dirigint-se a la plataformes, al correu electrònic info@salamercantil.cat, o enviant comunicació escrita a la següent adreça postal: carrer Almatà, número 59, C.P. 25.600 Balaguer (Lleida), acreditant la seva identitat amb una còpia escanejada del seu DNI o document equivalent, i especificant el dret que desitja exercir.
La plataforma informa els seus Usuaris de la possibilitat que tenen de presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que entenguin que no s’ha obtingut la correcta assistència en l’exercici dels drets citats en el present apartat.

Cessió de Dades amb terceres parts
Podran accedir a les dades de caràcter personal dels Usuaris tant aquells tercers o col·laboradors que prestin serveis a la plataforma com els organitzadors dels esdeveniments als quals aquest assisteixi amb la finalitat de gestionar la prestació dels serveis, per a posar-se en contacte amb l’usuari en cas que l’esdeveniment sofreixi algun tipus de modificació, així com per a complir amb qualssevol requeriments legals.

Com protegim la teva informació personal?
Ens comprometem a protegir la teva informació personal. Utilitzem les mesures tècniques i organitzatives adequades amb la finalitat de protegir la teva informació personal i la teva privacitat, i revisem aquestes mesures periòdicament. Protegim la teva informació personal mitjançant l’ús d’una combinació de controls de seguretat tant físics com informàtics o lògics, fins i tot controls d’accés que restringeixen i administren la forma en què la teva informació personal i les teves dades personals són processats, administrats i gestionats.
Termini de conservació
La plataforma informa els seus Usuaris que les seves dades personals seran conservats durant el temps estrictament necessari per a les finalitats del tractament per a l’ús del qual hagin estat proporcionats, sempre que l’Usuari no hagi revocat el seu consentiment i, en tot cas, seguint com a criteri el principi de minimització de dades contemplat en la normativa aplicable.
En cas d’exercir el seu dret de supressió, les seves dades seran bloquejades i conservades de forma restringida a la disposició de les autoritats competents durant el temps i als efectes legals establerts en la normativa aplicable per a atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament. Transcorregut aquest termini es procedirà a l’eliminació d’aquests.

Menors d’edat
Amb caràcter general, per a fer ús del Lloc web els menors d’edat han d’haver obtingut prèviament l’autorització dels seus pares, tutors o representants legals, els qui seran responsables de tots els actes realitzats a través del Portal pels menors al seu càrrec. En aquells Serveis en els quals expressament s’assenyali, l’accés quedarà restringit exclusivament a majors de 14 anys.

Legislació aplicable i Fur
La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquestes Condicions d’ús, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del Portal, serà la llei espanyola.
Per a la resolució de qualsevol controvèrsia que pogués sorgir en ocasió de l’ús del Portal i els seus serveis, les parts acorden sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Balaguer, i els seus superiors jeràrquics, amb expressa renúncia a altres furs si el tinguessin i fossin diferents dels ressenyats.